Pengurus

Susunan Pengurus PCNU Lamongan 2018-2023


MUSTASYAR:
KH Abdul Aziz Choiri
KH Ilyas Mawardi
KH Zubair Umar
KH Sholeh Ghufron
KH Suudi Karim
Dr. KH Abdul Ghofur
KH Habib Husen bin Ja’far al-Haddad
KH Mas’ud al-Mujnar
Drs. Abd Salam AR.MM
KH Abd. Hamid
K Muhazim, TH
KH Nasrullah Baqir
KH Abdullah Mujid
KH Kholil Umar
Drs. KH. Abdul Wahib., MM

SYURIAH
Rais : KH Salim Azhar
Wakil Rais : KH Said Humaidy., SH. M. Pd
Wakil Rais : Drs. KH Abdullah Siddiq
Wakil Rais : Drs KH Ali Musta’in., M. Ag
Wakil Rais : Drs. KH. S Muhaimin, AR
Wakil Rais : KH. Masnur Arif, SH
Wakil Rais : KH Rusdi Ala’udin
Wakil Rais : KH Abdul Jalil, SH
Wakil Rais : Dr. H. Mustofa, M. Pd
Wakil Rais : Drs. KH Biin Abdus Salam

Katib : KH. Dr (HC) Syahrul Munir., M. Pd. I
Wakil Katib : KH. Moh. Ma’sum Luthfillah., M. Pd. I
Wakil Katib : KH. Su’udul Azka

A’WAN
Drs. KH Faqih Arifin
Drs. KH Abdul Rouf Asyiqin
A. Junaidi Abdi., S. Ag
Dr. H. Khatib Sholeh., M. Ag
H. Ali Masykur
KH Maftuhin Dawud
H. Nur Hasan
Drs. Miftahul Arifin., M. Si
dr. Abdurrahman
H. Abdul Ghofur., M. Ag
Drs. KH. Ahmad Lazim., M. Pd
K. Subhan Zaini
HM. Shobirin., M. Pd
Drs. HM. Syamsuri., M. Pd
H. Achmad Muchlas

TANFIDZIYAH
Ketua : Dr. H. Supandi., S. Pd., M. Pd 
Wakil Ketua : Drs. H. Sunhaji., MA
Wakil Ketua : Drs. Fauzi., M. Pd
Wakil Ketua : Drs. H. Miftahul Huda, MM
Wakil Ketua : H. Akhsanuddin, S.IP
Wakil Ketua : Drs. Miftahul Arif Noerani
Wakil Ketua : Dr. H. Ahmad suyuthi, M. Ag
Wakil Ketua : Moh. Saifullah abid, SS
Wakil Ketua : H. Khusnul Yaqin, S.Si
Wakil Ketua : H. M. Kholidun, M. Pd. I

Sekretaris : Drs. H. Imam Ghazali
Wakil sekretaris : HM. Ahmad Chanafi, SP
Wakil sekretaris : M. Basir, S.IP

Bendahara : H. Sholahuddin
Wakil bendahara : H. Nur Salim, A.Md.RO
Wakil bendahara : Drs. Saifudin, MM